Thông tin khóa học

STT

Lớp

Khai giảng

Ca học

Lịch tuần

Chương trình

1

Toán 6

8/7/2017

20h00 - 21h30

Thứ 3, 7

CB – NC

2

Toán 8

8/7/2017

18h15 - 19h45

Thứ 3,7

CB – NC

3

Toán 9

8/7/2017

20h00 - 21h30

Thứ 3, 7

CB – NC

4

Toán 10

7/7/2017

20h00 - 21h30

Thứ 2, 6

CB – NC

Miễn phí toàn bộ học phí và tài liệu cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt